top of page
Tall Buildings

חברות בע"מ

  • פתיחת תיק ברשויות המס

  • פתיחת חברה ברשות התאגידים ודיווחים שנתיים לרשם

  • פירוק חברה מרצון ברשות התאגידים

  • הנהלת חשבונות דו צידית

  • הגשת דוחות שנתיים ומאזנים

  • ייעוץ פיננסי

  • מימון ובקשות להלוואות בערבות המדינה

  • ניהול משברים עסקיים

bottom of page